Aktuality

4. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce 17.12.2019 o 16:00 hod.

 16.12.2019

Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41  Bzovík

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

4. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Návrh VZN č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.
 5. Návrh rozpočtu obce Čekovce na roky 2020 – 2021 -- 2022
 6. Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce Čekovce.
 7. Vymenovanie členov DHZO do funkcií
 8. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov okolo domu M.Paľova
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku pri dome pána Križana.
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku , p.Strieženec – prístupová cesta k domu
 11. Rôzne :
 1. Záver 

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  13.12.2019                 

                                                                       

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár