Aktuality

VÝSLEDKY volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

 10.11.2018

VÝSLEDKY

volieb v obci  Čekovce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

10.11.2018

Viac informácií najdete na stránke www.volbysr.sk

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Čekovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 a § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce a zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Odovzdávanie kandidátnych listín 

   Kandidátnu listinu pre voľby starostu obce a kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, koalícia politických strán a nezávislý kandidát.  Politická strana  (resp. koalícia politických strán) doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní ( t. j. najneskôr do 11. septembra 2018) predo dňom konania volieb zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Čekovciach.

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenoval:

PhDr. Ľubicu Konôpkovú.

Kandidátne listiny sa odovzdávajú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Čekovciach

PhDr. Ľubici Konôpkovej na adrese: Čekovce 138, 962 41 Bzovík,

telefón: 0915 514 317

Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Obec Čekovce oznamuje,

že malo ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 10. júlu 2018

428 obyvateľov.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Podľa ods. 1,2,3 § 169 a ods. 1,2,3 § 170 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  miestnej volebnej komisie:

obeccekovce@zvnet.net

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“)môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

    Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018).

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť a rozsahu výkonu funkcie starostu obce Čekovce na celé funkčné obdobie 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Čekovce na svojom zasadnutí konanom

dňa 09. 08. 2018 uznesením č. 24/4/2018 schválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Čekovce, volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Čekovce

V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čekovce

 určujú

jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Čekovce, na celé nasledujúce

 volebné obdobie 2018 – 2022.

V zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čekovce

určujú

5 poslancov obecného zastupiteľstva v obci Čekovce na celé volebné obdobie 2018 – 2022.

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čekovce

určujú

 na celé volebné obdobie  2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čekovce

na plný úväzok.

Viac informácií nájdete:

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 

Dôležité informácie pre voliča


voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár