Profil verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Čekovce 

Sídlo: Čekovce 19, 962 41 Bzovík 

Štatutárny zástupca: Milan Gregáň, starosta obce

Obec Čekovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. 

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. 

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Čekovce vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. 


Spoločná obecná úradovňa Krupina 

Referent verejného obstarávania: 
Ing. Norbert Kemp 
e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
t.č.: +421 905 755 890

Smernica pre verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní

ZÁKAZKA
POR. Č.

NÁZOV ZÁKAZKY

ZVEREJNENIE: VESTNÍK/DÁTUM

DRUH ZÁKAZKY

KRITÉRIUM HODNOTENIA 

KONTAKTNÁ
OSOBA

1. Materská škola Čekovce - rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby - projektová dokumentácia

PRÍLOHY
Informácia o zadávaní zákazky
Súťažné podklady
11.02.2016  Zákazka podľa
§ 9 
ods. 9
Najnižšia cena Milan Gregáň 
0917 813 143
obeccekovce@
zvnetnet.sk
2.
3.
4.
5.

Podlimitné zákazky - zverejňovanie

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY ZADÁVANÉ OD 1.7.2013
ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A DOKUMENTOV V PROFILE V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ.

TABUĽKA 1

- § 49a ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

TABUĽKA 2
- § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

TABUĽKA 3
- § 136 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

TABUĽKA 4
- § 21 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

TABUĽKA 5
- § 46 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

TABUĽKA 6
- § 67 ods.6 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

TABUĽKA 1 - § 49a ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a) ak ide o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo koncesiu súťažné podklady, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 50 ods. 4; to neplatí vo vzťahu k súťažným podkladom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty, chránené podľa zákona,
b) zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každý ich dodatok, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, rámcovej dohode, ich dodatku, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie, chránené podľa osobitných zákonov, alebo informácie, ktoré sa podľa osobitných zákonov nezverejňujú,
c) dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k dodaniu a prebratiu tovaru alebo poskytnutiu služby alebo stavebnej práce,
d) sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov, a to
1. do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) zoznam subdodávateľov, ak ich uvedenie bolo podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní, a to
1. do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon
NÁZOV ZÁKAZKY:
 INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

TABUĽKA 2 - § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

TABUĽKA 3 - § 136 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Ak ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), obstarávateľ a osoba podľa § 7 sú povinní zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedia, písomnú informáciu o tom, že
a) bolo všetkým záujemcom doručené oznámenie o výsledku výberu záujemcov podľa § 52 ods. 1, § 56 ods. 1, § 60 ods. 3, § 82 ods. 1, § 85 ods. 1, § 105 ods. 2 alebo § 108i ods. 1, s uvedením dátumu doručenia, ak dochádza k výberu záujemcov,
b) bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, s uvedením dátumu doručenia,
c) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako "Ostatné",
d) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá",
e) bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, s uvedením dátumu doručenia.
NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

TABUĽKA 4 - § 21 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie a uverejní ju na profile do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje možno v správe uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

TABUĽKA 5 - § 46 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.
NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

TABUĽKA 6 - § 67 ods.6 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je zároveň s vyhlásením koncesie povinný zverejniť v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávateľ uvažoval pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa k rozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie, než zadanie zákazky iným spôsobom podľa tohto zákona.
NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

Elektrické aukcie

  Ukončené verejné obstarávanie

   Štvrťročné správy o zákazkách


    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
    Utorok: nestránkový deň
    Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
    Štvrtok: nestránkový deň
    Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

    PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

    Pečať obce

    Fotogaléria

    Kalendár