Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy Čekovce, Čekovce 131

 13.11.2019

Obecný úrad Čekovce, Čekovce 19, 962 41  Bzovík, IČO 00319791

Obec Čekovce  vypisuje v zmysle  § 3 a § 4  zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR   č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

VÝBEROVÉ KONANIE

 na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky

Materskej školy, Čekovce 131, 962 41 Čekovce

Kvalifikačné predpoklady :

 • Podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437//2009Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – príloha č. 1 Časť I.

Ostatné predpoklady:

 • absolvovanie 1. atestácie / l. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy/,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť školskej legislatívy,
 • znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
 • práca s PC/práca s internetom, Excel, Word/,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o preukázaní zdravotnej spôsobilosti (duševná spôsobilosť a telesná spôsobilosť),
  • profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie,
  • potvrdenie o pedagogickej činnosti,
  • návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18//2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke zasielajte do 27. 11. 2019, alebo osobne doručte v termíne do 27. 11. 2019 do 12.00 hod. na adresu:

bec Čekovce,  

Čekovce 19,

962 41 Bzovík.

Obálku označte: „Výberové konanie – Materská škola Čekovce 131, „NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy pri MŠ uchádzačom spĺňajúcim

požadované predpoklady najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Čekovciach 13. 11. 2019               

Milan Gregáň

starosta obce Čekovce


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Čekovciach

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár