Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ dňa 10.12.2021 o 16:00 h v sále KD

 06.12.2021

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

13. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2021 o 16.00 hod. v sále Obecného úradu za dodržania usmernení Vlády SR a ÚKŠ SR v súvislosti s COVID-19 v režime OP, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Návrh VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. 
  6. Návrh rozpočtu obce Čekovce na roky 2022-2023-2024.
  7. Voľba hlavného kontrolóra obce Čekovce.
  8. Schválenie strategického dokumentu ,,Obec Čekovce - Nízkouhlíková stratégia 2030". 
  9. Rôzne
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  03.12.2021

                                                                                                        Milan Gregáň

                                                                                                               starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár