SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia obyvateľstva

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Viac informácií nájdete na: www.slovensko.sk/trvalý pobyt a www.slovensko.sk/prechodný pobyt

  1. prihlásenie na trvalý pobyt
  2. prihlásenie na prechodný pobyt
  3. potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov

1. PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné: 1x prihlasovací lístok na trvalý pobyt, 1x oznámenie zmeny trvalého pobytu, 1x odhlasovací lístok z trvalého pobytu – všetky uvedené tlačivá sú k dispozícií priamo na obecnom úrade.

Podľa zákona 253/1998 Z. Z. o hlásení pobytu občanov slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky je občan povinný pri prihlásení trvalého pobytu predložiť 
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu,
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu,
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti , toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu obecným úradom je občan povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve policajného zboru Slovenskej republiky.

2. PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné: 1x prihlasovací lístok na prechodný pobyt, 1 x
oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt - všetky uvedené tlačivá sú k dispozícií priamo na obecnom úrade.

Podľa zákona 253/1998 Z. Z. o hlásení pobytu občanov slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky je občan povinný pri prihlásení trvalého pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu,
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Podľa zákona 253/1998 Z. z. prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého
pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znovu. Ak prechodný pobyt skonči pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť, ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

3. POTVRDENIE O TRVALOM A PRECHODNOM POBYTE NA POŽIADANIE OBČANOV

Pri vystavení potvrdenia o trvalom, resp. prechodnom pobyte je občan povinný predložiť:
a) platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa).

Lehota na vybavenie: na počkanie

Správny poplatok za vydanie potvrdenia je 5 €.