SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakt na SOcÚ

Spoločná obecná úradovňa

zriadená zmluvou obcí a miest okresu Krupina č. 1/2003 o zriadení Spoločného obecného úradu – Spoločnej obecnej úradovne v znení neskorších dodatkov v súlade č. § 20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v záujme kvalitného, odborného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na obce v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zák. č. 50/1976 Zb.), ochrany prírody a krajiny (zák. č. 543/2002 Z.z.), pozemných komunikácií (zák. č. 135/1961 Zb.) , štátnej vodnej správy ( zák. č. 364/2004 Z.z.), ochrany ovzdušia (137/2010 Z.z.), ochrany pred povodňami (666/2004 Z.z.), výkonu originárnych pôsobností na úseku sociálnych vecí (zák. č. 448/2008 Z.z.) a zabezpečovania procesu verejného obstarávania (zák. č. 25/2006 Z.z.).

Sídlo/adresa:

Mesto Krupina- Spoločný obecný úrad
Svätotrojičné nám. č. 5
963 01 Krupina

Organizačná štruktúra:

Mgr. Mária Šulcová - vedúca úradovne

045 55 503 34
maria.sulcova@krupina.sk

Ing. Jozef Melich - stavebný úrad
045 55 503 32
jozef.melich@krupina.sk

Ing. Lenka Plevová - stavebný úrad
045 55 503 35
lenka.plevova@krupina.sk

Ing. Veronika Ondráčková - stavebný úrad
045 55 503 35
veronika.ondrackova@krupina.sk