SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Geografia

Územie obce Čekovce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, a to katastrálne územie Čekovce.

Obec Čekovce leží východne od mesta Krupina, v nadmorskej výške 396 m, v údolí, ktorým preteká Čekovský potok vlievajúci sa do riečky Krupinica.  Rozloha katastrálneho územia obce je 1 500 ha. K obci náležia lazy – Majer, Bauceň, Brieza, Žobrák, Gerlach, Háj, Šípkovec a Kučalah. Obec Čekovce susedí s obcami Bzovík,  Dolné Mladonice, Horné Mladonice, Pliešovce, Bzovská Lehôtka a s mestom Krupina.

Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Krupina a Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzhľadom k tomu, že obec je otvorenou ekonomickou a sociálnou jednotkou s väzbami  na svoje okolie je dôležité, kde sa v tomto priestore nachádza.

Prírodný potenciál obce

Obec leží na Krupinskej výšine v dolinke potoka Čekovce. Nadmorská výška v strede obce je 410 m n. m. a v chotári 390–643 m n. m. Chotár tvoria ploché, rovnobežnými dolinkami rozrezané chrbty, dvíhajúce sa na severovýchod. Budujú ich andezitické tufity a tufy.

Väčšinu územia okresu Krupina pokrývajú pôdne druhy stredne ťažké piesočnatohlinité (79,74%) a ťažké ílovitohlinité (12,80%). V okrese Krupina  je najväčší podiel, t.j. 26,74% poľnohospodárskej pôdy zaradených do 9. skupiny, t.j. do nízkej kvality pôdy a  21,89 % je zaradených do 6 skupiny, t. j. do strednej kvality pôdy. V katastri obce prevažujú hnedé lesné a illimerizované pôdy.

Štruktúru poľnohospodárskej výroby v obci Čekovce  určujú prírodno-klimatické podmienky. Dlhoročné poľnohospodárske zameranie obce sa odzrkadľuje aj na členení pôdy v katastrálnom území. V súčasnosti trvalé trávne porasty zaberajú najväčšiu časť územia, až 45%. Za nimi nasleduje orná pôda, ktorá zaberá 25% katastrálneho územia.

Najväčším subjektom poľnohospodárskej výroby v Čekovciach je Roľnícke družstvo Bzovík. Družstvo bolo založené v roku 1958. V súčasnosti hospodári na území 8 obcí a má výmeru 3 650 ha z čoho je 2 000 ha ornej pôdy, zvyšok tvoria trvalé trávne porasty. Roľnícke družstvo má aj silnú živočíšnu výrobu, zloženú z hovädzieho dobytka a oviec. V minulosti sa družstvo zaoberalo aj chovom ošípaných.

Južná časť obce je odlesnená, vo vyššej severnej časti je dubový a bukový les, takže tu existujú vhodné podmienky pre poľovníctvo. Územie patrí do oblasti s výskytom jelenej, srnčej a diviačej zveri a obhospodaruje ho miestne poľovnícke združenie Briač.

Lesné hospodárstvo realizuje v katastri obce Čekovce Urbárske pozemkové spoločenstvo.

Na území obce prevláda mierne teplé podnebie južného Slovenska. Priemerná teplota v zimných mesiacoch je – 8 °C a počas letných mesiacov 20 – 25 °C. Poloha a podnebie predurčujú obec na využitie poľnohospodárstva.

Na území obce sa nachádza vzácna fauna a flóra. V čekovskej oblasti sa vyskytuje napríklad modrica chocholnatá. V okolí Čekoviec sa taktiež nachádzajú jedinečné hniezdiská jastrabov, volaviek a divých kačíc.