SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program rozvoja

Strategické dokumenty obce

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 2015 - 2022

Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) ukladá obciam, mestám a vyšším územným celkom povinnosť spracovať program rozvoja ako nástroja, pomocou ktorého sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja. Zákon stanovuje aj úlohy týkajúce sa schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje predstavu samosprávy o svojej budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. Koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja má byť skutočným strategickým rozvojovým dokumentom samosprávy s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území (Metodika na vypracovanie PHSR, 2015).

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „program rozvoja“ resp. „PHSR“) obce Čekovce na roky 2015-2022 je teda strednodobý rozvojový dokument, ktorý na základe analýzy a rozboru hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jej rozvojovú víziu, strategické oblasti, rozvojové priority a strategické ciele v záujme budúceho rozvoja obce. Program rozvoja obce Čekovce na roky 2015-2022 je vlastne pokračovaním plánovaného rozvoja z roku 2007, čo bol prvý Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čekovce na obdobie 2007 – 2013.

Pri tvorbe programu rozvoja obce Čekovce sme postupovali v súlade s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov platného od 1. januára 2015 a zohľadňovali sme odporúčania stanovené v Metodike na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC vo verzií 2.0, ktorú vo februári 2015 zverejnilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.