SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súpisné čísla

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Potrebné doklady:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej legálnej stavby dodatočný súhlas príslušného stavebného úradu, prípadne doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade staršej stavby osvedčenie stavby podľa §104 zákona číslo 50/1976 Zb., prípadne iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom, ...
  • list vlastníctva na pozemok, resp. nájomnú zmluvu, ..

Lehota na vybavenie

  • do 30 dní

Poplatok

  • 2 eur

Kontakt

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
  • Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Prílohy