SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Rozvojová vízia obce Čekovce

Obec Čekovce má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských a rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. 

„Strategickou víziou obce Čekovce je využitím vnútorného potenciálu obce vytvoriť príťažlivú a zaujímavú obec s prevládajúcim vidieckym charakterom osídlenia s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými službami, prioritne zameriavajúcou sa na potreby svojich občanov, zabezpečujúcu primeranú kvalitu života, s bohatou ponukou možností trávenia voľného času a so zdravým životným prostredím“. 

Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi

Strategický cieľ rozvoja obce Čekovce

„Strategickým cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej, zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové možnosti pre rozvoj podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé podmienky pre materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala poskytovať svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení.“ 

Pre naplnenie vízie obce, obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2015 – 2022. Jedná sa o tieto oblasti:

  • Prioritná oblasť I. HOSPODÁRSKA: Uvedená prioritná oblasť sa zameriava na podporu podnikania a partnerskej spolupráce s okolitými subjektmi, obcami, mestami a VÚC, na rozvíjanie cestovného ruchu a skvalitnenie technickej a dopravnej infraštruktúry. Oblasť pozostáva zo 4. priorít – oblasť podnikateľského prostredia a cestovného ruchu; technickej infraštruktúry; dopravy a komunikácií; partnerskej spolupráce.
  • Prioritná oblasť II. SOCIÁLNA: Prioritná oblasť sociálna politika sa sústredí na rozvíjanie ľudských zdrojov v území obce, čo znamená investovanie do bytovej politiky a podpory individuálnej výstavby, do skvalitnenia a dobudovania občianskej vybavenosti a zabezpečenia primeranej kvality života obyvateľov vo všetkých jeho oblastiach. Pozostáva zo 4. priorít - rozvoj ľudských zdrojov; rozvoj sociálnej infraštruktúry a služieb; školstvo, kultúra, šport a voľný čas; bezpečnosť obyvateľov.
  • Prioritná oblasť III. ENVIRONMENTÁLNA: Environmentálnou politikou sa obec snaží zabezpečiť pre obyvateľov obce a jej návštevníkov zdravé životné prostredie. Táto prioritná oblasť pozostáva z 3. priorít - racionálne využívanie prírodného potenciálu; odpadové hospodárstvo; ochrana životného prostredia.

V týchto prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia, ktorými tieto strategické ciele dosiahne.

Zaujímavosti obce

Južne od obce sa nachádza aj vodná nádrž, ktorá sa v minulosti používala hlavne na zavlažovanie. V súčasnosti sa v nej chovajú ryby.

V blízkosti obce sa nachádza ranč Žobrák, s možnosťou ubytovania a jazdy na koňoch.

V obci sa tiež zachovala dobová architektúra v podobe rodinných domov, ktoré sú už dlhú dobu nepoužívané a preto sú v mnohých prípadoch schátrané. 

Čekovciach sa nachádza rímsko-katolícky kostol Ružencovej Panny Márie z roku 1925, ktorý je od 1. 7. 2009 spravovaný farským úradom v Čekovciach, ktorý vedie kňaz vdp. Juraj Mojžiš

V roku 2014 bol obnovený a z vlastných prostriedkov čiastočne zrekonštruovaný starší dom vo vlastníctve obce, ktorý v súčasnosti slúži ako pamätná izba zachytávajúca históriu života a kultúrne dedičstvo Čekoviec a jej obyvateľov.

https://www.google.sk/maps/