SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Čekovce
Sídlo: Čekovce 19, 962 41 Bzovík
Štatutárny zástupca: Milan Gregáň, starosta obce

Obec Čekovce je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Zákon o verejnom obstrávaní upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Obec Čekovce vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – obec Čekovce je povinná podľa zákona o verejnom obstarávaní zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5307

Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní

ZÁKAZKA
POR. Č.

NÁZOV ZÁKAZKY

ZVEREJNENIE: VESTNÍK/DÁTUM

DRUH ZÁKAZKY

KRITÉRIUM HODNOTENIA 

KONTAKTNÁ
OSOBA

1. Materská škola Čekovce - rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby - projektová dokumentácia

PRÍLOHY
Informácia o zadávaní zákazky
Súťažné podklady
11.02.2016  Zákazka podľa
§ 9 
ods. 9
Najnižšia cena Milan Gregáň 
0917 813 143
obeccekovce@
zvnetnet.sk
2.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Čekovce

PRÍLOHY

Informácia o zadávaní zákazky

Súťažné podklady - príloha č. 1

Súťažné podklady - príloha č. 2

Súťažné podklady - príloha č. 3

Súťažné podklady - príloha č. 4

Súťažné podklady - príloha č. 5

08.01.2021 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. 345/2015 Z. z. o VO Najnižšia cena

Mgr. Božena Bačíková

TSP AUCTOR s.r.o.       

0903 525 023 bozena.bacikova@ gmail.com

 

Smernica pre verejné obstarávanie