SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 49)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 2 Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienky Odb.: Obec Čekovce
Dod.: TECHenergo, s.r.o.
864 €
202311-Z10kW-0195 Zmluva o pripojení malého zdroja - zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
12024 Výkon inžinierskej činnosti v štádiu realizácie stavebného diela a po dokončení stavby-výkon technického dozoru investora (stavebný dozor).Projekt: "Stavebné práce v obci Čekovce" Odb.: Obec Čekovce
Dod.: JaSy-sk, s.r.o.
2 750 €
01/2023 Stavebné práce v obci Čekovce Odb.: Obec Čekovce
Dod.: MD PRO - STAV s. r. o.
110 984.41 €
12734/2023-M_ODPD m vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska podľa § 9b ods. 1 písm. e) zákona o dotáciách (ďalej len „ihrisko“), Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
34 700 €
29/2023 Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej údržbe miestnych komunikácií Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Roľnícke družstvo Bzovík
0 €
9004766704 Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
KŽP-PO4-SC431-2021-68/BZB9 DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BZB9 Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
č. 107/004/23 Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v zmluve. Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
100 000 €
25/2023 Zmluva o nájme nájomného bytu Odb.: Pavel Tuhársky
Dod.: Obec Čekovce
171.96 €
095007 Zmluva o nájme nájomného bytu Odb.: Miroslav Nôta
Dod.: Obec Čekovce
171.96 €
24/2023 Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
136_2023 Spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
5 705 €
21/2023 Poskytnutie reklamných a propagačných predmetov do výšky 50,00 eur pre Obec Čekovce, pri príležitosti usporiadania podujatia "Deň detí a rodiny", ktoré sa uskutoční dňa 01.07.2023. Odb.: Obec Čekovce
Dod.: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
50 €
20/2023 Zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čekovce" Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Ing. arch. Karol ĎURENEC s. r. o.
480 €
19/2023 Podpora kultúrneho podujatia Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Wittur s. r. o.
50 €
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/33/054/102 Doplnenie dohody o ďalšie číslo bankového účtu Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č. 1 Poistná zmluva č. 610/036305-2 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Čekovce
Dod.: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
1 384 €
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo z dňa 28.02.2022 3.1 Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Prílohe č. 6A – Zmeny počas realizácie stavebného diela“, časť Zmena č. 01 – „Zmena a doplnenie oplechovania na streche“ a to Odb.: Obec Čekovce
Dod.: DAG SLOVAKIA, a.s.
0 €
15/2023 Na základe zmluvy dodať kupujúcemu pre účely Materskej školy tovar zo sortimentu výrobkov podľa ponuky prevádzkových jednotiek predávajúceho č. 02-081, Čekovce 20, 962 41 Bzovík Odb.: Obec Čekovce
Dod.: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
0 €
Generované portálom Uradne.sk