SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Drobné stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu, obci Čekovce.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (kôlne,  práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.).
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice).
 • za drobné stavby sa pouvažujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavená plocha nepresahuje 30ma výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie
 • prípojky stabieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanlizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • 10 eur fyzická osoba
 • 30 eur právnická osoba

Kontakt

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí :

 1. Doklad , ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.
 2. Stavebný dozor (meno ,adresa a doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru/napr. vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo stredoškolské stavebného smeru a trojročná prax/)
 3. Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a susedných stavieb a stavebné výkresy v dvoch vyhotovenia, ktoré obsahujú najmä pôdorysy, rezy a pohľady
 4. Jednoduchý technický opis stavby
 5. Rozhodnutia , stanoviská, vyjadrenia, súhlasy , posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov

Legislatíva

Zákon č. 50/1975 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.

Prílohy