SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecné byty

Pridelenie nájomného bytu

Obec Čekovce je vlastníkom nájomných bytov v bytovom dome 8 bj. , ktoré boli postavené s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania SR.  

Obec  v roku 2019 ukončila výstavbu druhého bytového domu 7 bj s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania SR.

Tieto byty spravuje obec Čekovce, ktorá s nájomníkmi uzatvára nájomné zmluvy. Aby mohol byť žiadateľ o nájomný byt zaradený do zoznamu žiadateľov, musí spĺňať podmienku dostatočného príjmu.

Potrebujete

 • žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere
 • doklad o výške mesačných príjmov za predchádzajúci kalendárni rok napr.
  • ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok (zamestnanec)
  • potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok (živnostník)
  • potvrdenia o ostatných príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok (prídavky na deti, nemocenské dávky, dôchodkové dávky atď.)
 • súhlas so spracovaním osobných úradov
 • údaje o spoločne posudzovaných osobách

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

Upozornenie

 • Pri posudzovaní žiadostí sa berie do úvahy, či žiadateľ nemá nedoplatky voči obci na miestnych daniach a na poplatku za komunálny odpad.
 • Do zoznamu sa nezaradia žiadatelia, ktorí už boli nájomníkmi obecného bytu a boli neplatičmi.

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čekovce č. 04/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov schválené dňa 09. 12. 2016 uznesením č. 14/13/2016 ods. 2 písm. e).

Prílohy

Fotodokumentácia dodávateľa bytového domu Čekovce 95

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O NÁJOMNÉ BYTY

 

Por. číslo Meno a Priezvisko Body Bydlisko Dátum prijatia žiadosti Schválené OZ
1. Vilhanová Andrea  Mgr.   Čekovce 01.12.2016  
2. Slota Ladislav   Čekovce 30.01.2017  
3. Nôta Miroslav   Čekovce 31.01.2017  
4. Kováč Tomáš   Čekovce 31.01.2017  
5. Košicová Lenka   Dobrá Niva                  25.05.2017  
6. Mičuda Ján   Bzovík         01.06.2017  
7. Král Michal   Chorvatice 10.07.2019  
8. Tuhársky Pavel   Senohrad 07.08.2019  
9. Ďuricová Lenka   Čekovce 09.08.2019  
10. Iveta Kováčová   Bzovík 11.10.2019  
11. Martina Chovancová                     Stožok 14.10.2019  
12. Kornel Malatinec   Čekovce 04.12.2019  
13. Sara Megumi Vician   Krupina 03.01.2019  
14. Jozef  Doľák   Čierna n/T. 14.01.2019