SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Územný plán obce

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce spolu s územným plánom obce tvoria základné kľúčové dokumenty pre riadenie samosprávy, sledovanie potrieb občanov, podnikateľov a iných záujmových skupín v obci a smerovanie obce v jej budúcom rozvoji. 

Právna úprava územného plánu: Zákon č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Dôvodom pre spracovanie územné plánu obce je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov.

"Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy."

(cit. zdroj: uzemneplany.sk)

Prikladáme súbor s textovou časťou a samotné mapy Územného plánu obce Čekovce: