Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 14. zasadnutie OZ dňa 25.02.2022 o 17:00 h v sále KD

 22.02.2022

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

14. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 25.02.2022 o 17.00 hod. v sále Obecného úradu za dodržania usmernení Vlády SR a ÚKŠ SR v súvislosti s COVID-19 v režime OP, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  3. Predstavenie Ing. Jána Macku, hlavného kontrolóra obce Čekovce.
  4. Kontrola uznesení.
  5. Schválenie padania žiadosti o NFP na projekt: Rekonštrukcia pozemných komunikácií a obnova chodníka v obci Čekovce “. ( cesta Bauceň )
  6. Informácia o projekte „ Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Čekovce .
  7. Schválenie harmonogramu zasadnutí OZ v roku 2022.
  8. Rôzne
  9. Záver

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  22.02.2022

                                                                                                        Milan Gregáň

                                                                                                               starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár