Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ dňa 27.05.2022 o 17:00 h v sále KD

 23.05.2022

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

15. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2022 o 17.00 hod. v sále Obecného úradu, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Informácie o podaných projektoch: Rekonštrukcia KD, Miestna komunikácia  Bauceň, Pamätník z I. sv. vojny, Kompostovanie v obci
  5. Rekonštrukcia Miestneho rozhlasu - rezervný fond
  6. Rekonštrukcia ČOV pri 8 bj ( povolenie do konca roku 2022) – rezervný fond
  7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022
  8. Vyhlásenie VOS na odpredaj neupotrebiteľného majetku KÚ Čekovce, parc. č. 3509/3 o výmere 81 m2
  9. Rôzne :

  1. Záver 

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  23.05.2022                 

                                                                       

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár