Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Oznamy obce

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ obce Čekovce dňa 24.11.2022 o 16:00 h v Klube dôchodcov, budova pošty č.83, Čekovce

 18.11.2022

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach Vás

pozývam

na ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa

uskutoční dňa               24.11.2022 o 16.00 hod.

v Klube dôchodcov, budova pošty, s nasledovným programom:

1. Úvodné náležitosti:

      a) Otvorenie zasadnutia.

      b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

      c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie      osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

      d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

      e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

       f) Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

5. Určenie platu starostu obce.

6. Diskusia.

7. Záver.

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  18.11.2022                                                     

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár