Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Oznamy obce

Pozvánka na 1.zasadnutie OZ dňa 16.12.2022 o 16:00 v Klube dôchodcov, budova pošty č.83, Čekovce

 14.12.2022

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

1. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2022 o 16.00 hod. v Klube dôchodcov, budova pošty, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  3. Návrh VZN č.01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.
  5. Návrh rozpočtu obce Čekovce na roky 2023-2024-2025
  6. Schválenie procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie ,, Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Čekovce" .
  7. Schválenie doplnenia uznesenia č.43/01/2022, k žiadosti projektu ,, Rekonštrukcia pozemných komunikácií a obnova chodníka v obci Čekovce.
  8. Rôzne:
  9. Záver

        

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  13.12.2022                 

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár