Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 24.01.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

  

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 29. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR) v úradných hodinách na Obecnom úrade v Čekovciach. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

  • v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 11. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR), 

  • elektronicky (e-mailom

vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu:

     obeccekovce@zvnet.net   alebo  sekretariat@cekovce.sk

           tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obcei najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 11. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 29. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR).

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

    Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

   Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív.

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky možno doručiť:

  • v listinnej forme na adresu: Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41 Bzovík
  • v elektronickej forme na adresu: obeccekovce@zvnet.net
  • osobne do rúk starostu obce na adrese: Milan Gregáň, Čekovce 88, 962 41 Bzovík

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár