Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Pozvánka na 2. zasadanie OZ 25.06.2019 o 17:00 hod v zasadačke OcÚ

 24.06.2019

!!!!POZOR!!!!!

Z organizačných dôvodov sa mení termín 2. zasadania obecného zastupiteľstva obce Čekovce.

Zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce sa uskutoční dňa 25. 06. 2019 t. j. utorok o17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu.

Za pochopenie vopred srdečne ďakujeme.

Milan Gregáň

starosta obce Čekovce

Obec Čekovce, Obecný úrad Čekovce 19,  962 41 Bzovík.

P o z v á n k a

V súlade so Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a §16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

Zvolávam

2. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Čekovce, ktoré sa uskutoční dňa 24. 06. 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie návrhu záverečného účtu obce Čekovce za rok 2018
 5. Návrh výročnej správy za rok 2018
 6. Všeobecné záväzné nariadenie obce Čekovce č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Čekovce 
 7. Zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy
 8. Vysporiadanie pozemkov okolo obecných budov, Ďuricove domy
 9. Urbárske pozemkové spoločenstvo
 10. Rôzne
 11. Záver

Účasť všetkých poslancov je nutná!

V Čekovciach  18. 06. 2019

                                                                                                                                 Milan Gregáň

                                                                                                                                 starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00     13:00 - 15:00

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár