SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 13.03.2023 t. j. pondelok o 18:00 hod.

 08.03.2023

Obec  Čekovce, Čekovce 19, 962 41 Bzovík

P o z v á n k a

Starosta obce Čekovce podľa § 12 ods. 1  a § 13 ods. 4 písm. a)

 zákona  č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čekovciach

z v o l á v a

2. (mimoriadne ) zasadanie

  Obecného zastupiteľstva obce Čekovce,

ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2023 (pondelok) o 18:00 hod.

v dočasnej kancelárii Obecného úradu Čekovce,

 Čekovce 83, 962 41 Bzovík (budova bývalej pošty)  .

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Čekovce 2023 – 2030
  4. Rôzne
  5. Záver

Z dôvodu mojej práceneschopnosti poverujem zástupkyňu starostu Luciu Cibuľovú organizáciou a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva. Za porozumenie vopred ďakujem.

V Čekovciach dňa 08. marca 2023

      Milan Gregáň

             starosta obce Čekovce

Vyvesené dňa:  08. 03. 2023

Zvesené dňa: 13. 03. 2023Zoznam aktualít:

1 2 ... 21 >