SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obec Čekovce-Nízkouhlíková stratégia 2030

 15.09.2021

Oznámenie o strategickom dokumente.

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 6 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.24/2006 Z. z.") informuje verejnosť, že oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu.

Obec Čekovce - Nízkouhlíková stratégia 2030

je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na tomto odkaze 

Do dokumentu je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Čekovciach, Čekovce 19, 962 41 Bzovík a na Okresnom úrade Krupina, odbore ŽP a na webovom sídle enviroportalu

Stanoviská verejnosti k strategickému dokumentu Obec Čekovce - Nízkouhlíková stratégia 2030 je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou. 

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Stanoviská je možné doručiť na adresu:

Okresný úrad Krupina, odbor ŽP, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, e-mail: oszp.ka@minv.sk

Zároveň oznamujeme, že na uvedenej adrese je možné vykonať konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. k uvedenému strategickému dokumentu počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred.

Konzultácia so spracovateľom strategického dokumentu:

doc.RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., e-mail: jozefmindassk@gmail.com

Dokument k nahliadnutiu pripájame aj sem.