SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Schválený Komunitný plán sociálnych služieb obce Čekovce 2023-2030

 15.03.2023

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ČEKOVCE 2023 -2030

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné  plánovanie by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?.  Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.

   Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie sú také priepastné ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších ľudí.       

Komunitný plán sociálnych služieb obce Čekovce, bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Čekovce dňa 13.03.2023 uznesením č. 20/2023.

Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Čekovce je k nahliadnutiu na obecnom úrade Čekovce.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ČEKOVCE 2023 -2030